درخواست مربی شدن

درخواست خود را ارسال و منتظر بمانید

چنانچه در زمینه بیوانفورماتیک و یا فناوری اطلاعات دارای دانش، تجربه و مهارت تدریس می باشید رزومه خود را به ایمیل آموزشگاه ارسال کنید.

چگویه یک مدرس شوید

آموزشگاه زیست پردازش

ثبت نام برای تبدیل شدن به یک معلم

برای باید این فرم را پر کنید